نرخ خلال بادام زمینی چینی

خلال بادام زمینی چینی با تعرفه های خاص خود وارد ایران می شود و نرخ این محصول را باید تابعی از قیمت خود بادام زمینی دانست.
بادام زمینی چینی یک محصول وارداتی با قیمت مناسب است.
فروش این محصول طی سال های گذشته به شکل های مصرفی دیگری هم را رایج گشته است که خلال بادام زمینی یکی از آنهاست.
قطعا خلال نمودن بادام زمینی نرخ این محصول را بالا می برد و تاثیری مشهود بر قیمتش خواهد داشت.