قیمت خلال بادام درختی تازه

خلال بادام تازه، طعم فوق العاده ای دارد و قیمت این محصول با توجه به کیفیتش تعیین می شود با این وجود ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ خلال بادام، آن را با نرخ مناسبی عرضه می دارد.
خلال بادام هم از انواع بادام زمینی و هم از بادام درختی تولید می شود. قطعا تفاوت قیمت بارزی را می توانیم بین این دو نوع مرسوم خلال بادام مشاهده کنیم.
در ایران تهیه خلال بادام پر سابقه است و تعدد زمینه های مصرفی رواج هر چه بیشتر تولید صنعتی آن را توجیح می کند. بدین ترتیب باید انتظار داشت که این محصول در قیمت های مختلف و با کیفیت های گوناگون پیوسته در بازار عرضه گردد.