طعم برنج چمپا محلی موشی را کشت

برای حفظ برنج چمپا محلی از آفت ها ایجاد استراتژی های آموزشی مناسب در مورد استفاده ایمن از آفت کش ها نه تنها برای کاهش اثرات نامطلوب بهداشتی مرتبط با قرار گرفتن در معرض آفت کش ها ضروری است.

بلکه برای حمایت از تلاش های مداوم برای ترویج تولید محصولات کشاورزی سالم نیز ضروری است. این مطالعه یک بررسی انجام شده قبل و بعد از برنامه مداخله آموزشی با هدف ارتقای دانش، نگرش و عملکرد برنج‌کاران (KAP) در مورد مصرف سموم در شهرستان ساری، استان مازندران، انجام شده است.

ما به‌طور تصادفی 180 کشاورز برنج‌کار را که موافقت کردند در سه راهبرد آموزشی مختلف به نام‌های: تعامل گروهی رسمی (FGI: هشت جلسه در هفته در دفتر کشاورزی محلی با روش‌های تدریس شامل سخنرانی، دوره‌های پرسش و پاسخ، نمایش اسلاید در مورد سه ساختار تقسیم بندی کردیم.

پرسشنامه KAP)، تعامل میدانی شخصی (PFI؛ بازدیدهای میدانی هفتگی توسط عوامل داخلی محلی و ارائه توصیه های چهره به چهره) و رویکرد رسانه گروهی (GMA: ارائه اطلاعات مرتبط از طریق ترکیبی از رسانه ها شامل جزوه، پیامک تلفن همراه و شبکه های اجتماعی مبتنی .

نمرات قبل از مداخله و پس از مداخله برای هر سوال فردی KAP با استفاده از آزمون رتبه بندی علامت دار Wilcoxon مقایسه شد. در حالی که کشاورزان قبل از مداخله دانش و عملکرد محدودی در مورد استفاده ایمن از آفت کش داشتند.

امتیاز دانش و عملکرد آنها پس از مداخله اندکی بهبود یافت و به ویژه دو مداخله PFI و FGI تأثیر قابل توجهی بر افزایش دانش و عملکرد کشاورزان داشتند.

علاوه بر این، هر سه استراتژی تأثیر مثبتی بر نگرش داشتند، اما FGI بهبود قابل توجهی داشت. اساساً در نتیجه این نوع مداخله آموزشی، بیشترین درصد تغییر مثبت در دانش و کمترین در عمل ایجاد شده است.

مزایا و محدودیت‌های استراتژی‌های آموزشی متمایز نشان می‌دهد که هیچ روش برتر و کاملی برای شکل‌دهی و تقویت تمام جنبه‌های KAP کشاورزان وجود ندارد و در عوض، ترکیب روش‌های مختلف در یک استراتژی یکپارچه ضروری است.