تولیدکنندگان خلال بادام زمینی فله

خلال بادام زمینی به صورت فله خرید و فروش می شود و تولیدکنندگان این محصول در داخل ایران، به تهیه آن توجه نشان می دهند.
خلال بادام زمینی در ایران به نسبت خلال بادام درختی، رتبه دوم تولید را دارد.
شرکت هایی که دارای خط تولید خلال بادام درختی هستند آن را به صورت خام یا بوداده فرآوری می کنند. عموما تولیدکنندگان خلال بادام زمینی به فروش فله این محصول می پردازند و فرآیند بسته بندی در مرحله بعدی کار آنان قرار دارد.